Rain drops

Drop, drop, drop, drop, drop,

the rain drops in the same rhythm

in my big yellow buckets

that I have put in the courtyard

behind my little old house.

Scrambling the rain drops together, as much

as I can and need,

and that have still remained for free,

dropping on roofs of houses,

and unasked on our heads.

And giving life to our strange existence,

just for a while, here.

{:nl}In de regen{:}{:en}In the rain{:}

{:nl}In de regen{:}{:en}In the rain{:}

Regendruppels

Drop, drop, drop, drop, drop,

de regen valt steeds op hetzelfde ritme

in mijn grote gele emmers,

die ik op het binnenkoertje heb gezet,

achter mijn klein oude huisje.

Verzamelend zoveel als mogelijk regendruppels samen, evenveel

als ik kan, nodig heb,

en die nog steeds gratis zijn gebleven,

vallend op daken van huizen,

en ongevraagd op onze hoofden.

En leven gevend aan ons vreemde bestaan,

slechts voor een tijdje, hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *